Propisi Federacije Bosne i Hercegovine

Propisi Federacije Bosne i Hercegovine je dio portala Legalist.ba gdje možete pronaći najznačajnije propise Federacije Bosne i Hercegovine.
Svi tekstovi su objavljeni u dobroj vjeri, smatrajući ih u trenutku objavljivanja ispravnim prečišćenim verzijama zakonskih tekstova. Ali, autori i Legalist.ba ne jamče da su objavljene verzije prečišćenih tekstova propisa pravno valjane, trenutno važeće ili pravodobno dopunjene i mijenjane. Stoga, Legalist.ba ne odgovara za štetne posljedica koje mogu nastupiti usljed preuzimanja i korištenja sadražaja sa ove stranice.

Naziv propisa

  USTAVNO PRAVO

  UPRAVNO PRAVO

  RADNO i SOCIJALNO PRAVO

  GRAĐANSKO PRAVO
  STVARNO PRAVO

  NASLJEDNO PRAVO

  PORODIČNO PRAVO

  PROCESNO PRAVO

  PRIVREDNO PRAVO

  FINANSIJSKO PRAVO

  PRAVO OSIGURANJA

  KRIVIČNO PRAVO

  PREKRŠAJNO PRAVO

  ADVOKATURA