Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je dvostranoobavezni ugovor koji se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a ovaj se obavezuje da mu za to plaća određenu zakupninu i da po prestanku zakupa vratiti stvar neoštećenu.

Zakup je regulisan članovima 567.-599. Zakona o obligacionim odnosima (“Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89) i (“Službeni list RBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94), odnosno (“Službeni glasnik RS”, br. 17/93 i 3/96)

Prihodi ostvareni davanjem u zakup smatraju se dohotkom od imovine, na koji se plaća porez na dohodak po stopi od 10%. Zakupodavac je dužan da plaća porez na svoju imovinu koju posjeduje ili izdaje.

U nastavku možete pogledati i preuzeti primjer ugovora o djelu, koji se nalazi u pdf formatu:

Ugovor o zakupu stana – primjer