Ugovori

Na sekciji portala “Ugovori” Legalist.ba možete pronaći informacije i primjere nekih od najčešće korištenih ugovora u pravnom prometu. Ugovori su poredani po abecednom redu. Pošto sadržaj ovog portala služi isključivo radi edukacije i pružanja informacija, te je besplatan, Legalist.ba ne jamči da su objavljeni ugovori u skladu sa pozitivnim pravom BiH. Stoga Legalist.ba ne odgovara za štetne posljedica koje mogu nastupiti usljed preuzimanja i korištenja sadražaja sa ove stranice.