Ugovor o radu

Ugovor o radu je dvostrani pravni posao u kojem radnik preuzima obavezu da za poslodavca obavlja određene poslove, a poslodavac se obavezuje da radniku isplaćuje plaću. Radni odnos između poslodavca i radnika se zasniva stupanjem na rad radnika na osnovu zaključenog ugovora. Nakon zaključivanja ugovora o radu poslodavac je dužan prijaviti radnika na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti u skladu sa zakonom

Poslodavac je fizičko ili pravno lice koje zaposleniku daje posao na osnovu ugovora o radu, dok je radnik fizičko lice koje je zaposleno na osnovu ugovora o radu.

Ugovor o radu prema našem zakonu se može zaključuti na neodređeno vrijeme i na određeno vrijeme. Ugovor o radu koji ne sadrži podatak u pogledu trajanja smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme. Ugovor o radu na određeno vrijeme ne može se zaključiti na period duži od tri godine.

Prema stavu 1. člana 24. Zakona o radu FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16) Ugovor o radu zaključuje se u pisanoj formi i sadrži podatke o:

 1. nazivu i sjedištu poslodavca;
 2. imenu i prezimenu, prebivalištu odnosno boravištu radnika;
 3. trajanju ugovora o radu;
 4. danu otpočinjanja rada;
 5. mjestu rada;
 6. radnom mjestu na koje se radnik zapošljava i kratak opis poslova;
 7. dužini i rasporedu radnog vremena;
 8. plaći, dodacima na plaću, te periodima isplate;
 9. naknadi plaće;
 10. trajanju godišnjeg odmora;
 11. otkaznom roku
 12. druge podatke u vezi sa uvjetima rada utvrđenim kolektivnim ugovorom.

Umjesto tačaka g., h., i., j., k. i l. iz stava 1. člana 24. ZOR-a može se u ugovoru o radu naznačiti odgovarajući član zakona, kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu, kojim su uređena ta pitanja.

Ako poslodavac ne zaključi ugovor o radu sa radnikom u pisanoj formi, a radnik obavlja poslove za poslodavca uz naknadu, smatra se da je zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme, ako poslodavac drugačije ne dokaže.

U nastavku možete pogledati i preuzeti primjer ugovora o radu na neodređeno vrijeme, koji se nalazi u pdf formatu:

Ugovor o radu – primjer