Propisi Kantona Sarajevo

Propisi Kantona Sarajevo je dio portala Legalist.ba gdje možete pronaći najznačajnije propise Kantona Sarajevo.
Svi tekstovi su objavljeni u dobroj vjeri, smatrajući ih u trenutku objavljivanja ispravnim prečišćenim verzijama zakonskih tekstova. Ali, autori i Legalist.ba ne jamče da su objavljene verzije prečišćenih tekstova propisa pravno valjane, trenutno važeće ili pravodobno dopunjene i mijenjane. Stoga, Legalist.ba ne odgovara za štetne posljedica koje mogu nastupiti usljed preuzimanja i korištenja sadražaja sa ove stranice.

Naziv propisa
Zakon o koncesijama Kantona Sarajevo – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 27/11 i 15/13) 123
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u Službenima novinama Kantona Sarajevo – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/11 – Prečišćeni tekst, 36/15 i 11/19) 8
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/19) 6
Zakon o porezu na imovinu Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/09) 10
Zakon o porezu na promet nekretnina i prava Kantona Sarajevo - neslužbeni prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 23/05, 25/06, 41/08 i 15/18) 264
Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/07 i 7/08) 244
Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/19) 137
Zakon o sudskim taksama Kantona Sarajevo – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 36/14 i 23/16) 156