Propisi Federacije Bosne i Hercegovine

Propisi Federacije Bosne i Hercegovine je dio portala Legalist.ba gdje možete pronaći najznačajnije propise Federacije Bosne i Hercegovine.
Svi tekstovi su objavljeni u dobroj vjeri, smatrajući ih u trenutku objavljivanja ispravnim prečišćenim verzijama zakonskih tekstova. Ali, autori i Legalist.ba ne jamče da su objavljene verzije prečišćenih tekstova propisa pravno valjane, trenutno važeće ili pravodobno dopunjene i mijenjane. Stoga, Legalist.ba ne odgovara za štetne posljedica koje mogu nastupiti usljed preuzimanja i korištenja sadražaja sa ove stranice.

Naziv propisa

USTAVNO PRAVO

UPRAVNO PRAVO

RADNO i SOCIJALNO PRAVO

GRAĐANSKO PRAVO
STVARNO PRAVO

NASLJEDNO PRAVO

PORODIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

PRIVREDNO PRAVO

FINANSIJSKO PRAVO

PRAVO OSIGURANJA

KRIVIČNO PRAVO

PREKRŠAJNO PRAVO

ADVOKATURA