Propisi Republike Srpske

Propisi Republike Srpske je dio portala Legalist.ba gdje možete pronaći najznačajnije propise Republike Srpske.
Svi tekstovi su objavljeni u dobroj vjeri, smatrajući ih u trenutku objavljivanja ispravnim prečišćenim verzijama zakonskih tekstova. Ali, autori i Legalist.ba ne jamče da su objavljene verzije prečišćenih tekstova propisa pravno valjane, trenutno važeće ili pravodobno dopunjene i mijenjane. Stoga, Legalist.ba ne odgovara za štetne posljedica koje mogu nastupiti usljed preuzimanja i korištenja sadražaja sa ove stranice.

Naziv propisa
Krivični zakonik RS ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 64/17) 10
Zakon o bankama Republike Srpske - neslužbeni prečišćeni tekst ("Službeni glasnik RS", br. 4/17, 19/18 i 54/19) 11
Zakon o elektronskom potpisu RS – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 106/15 i 83/19) 6
Zakon o igrama na sreću Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 22/19) 31
Zakon o ličnom imenu RS ("Službeni glasnik RS", br. 82/19) 4
Zakon o likvidacionom postupku RS ("Službeni glasnik RS", br. 82/19) 7
Zakon o nasljeđivanju RS – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službeni glasnik RS", br. 1/09, 55/09, 91/16 i 82/19) 14
Zakon o obligacionim odnosima RS – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 46/85, 45/89 i 57/89 – "Službeni glasnik RS", br. 17/93 i 3/96) 479
Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/17, 31/18 i 84/19) 4
Zakon o pečatima organa i institucija RS ("Službeni glasnik RS", br. 54/19) 5
Zakon o plaćama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 11/19) 5
Zakon o plaćama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 11/19) 6
Zakon o plaćama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 11/19) 132
Zakon o podsticajima u privredi RS ("Službeni glasnik RS", br. 52/19) 5
Zakon o porezu na dohodak RS - neslužbeni prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 960/15, 5/16 i 66/18) 9
Zakon o pravosudnom ispitu u RS – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 58/16 i 82/19) 6
Zakon o radio amaterizmu u RS ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 36/19) 4
Zakon o radu RS – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16 i 66/18) 10
Zakon o razvoju malih i srednjih preduzeća RS – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 50/13 i 84/19) 3
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u RS – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 67/13, 15/16 i 84/19) 6
Zakon o socijalnom stanovanju RS ("Službeni glasnik RS", br. 54/19) 3
Zakon o unutrašnjem platnom prometu RS - neslužbeni prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 52/12, 92/12 i 58/19) 7
Zakon o visini stope zatezne kamate RS – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 19/01, 52/06, 103/08) 10
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici RS – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 102/12, 108/13, 82/15 i 84/19) 7
Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 36/19) 3
Zakon o zaštiti od požara RS ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 94/19) 7