Icon
Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo

Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/19)

Icon
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo

Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/19)

Icon
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u Službenima novinama Kantona Sarajevo

Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u Službenima novinama Kantona Sarajevo – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/11 – Prečišćeni tekst, 36/15 i 11/19)

Icon
Zakon o porezu na imovinu Kantona Sarajevo

Zakon o porezu na imovinu Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/09)

Icon
Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/07 i 7/08)

Icon
Zakon o koncesijama Kantona Sarajevo

Zakon o koncesijama Kantona Sarajevo – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 27/11 i 15/13)

Icon
Zakon o sudskim taksama Kantona Sarajevo

Zakon o sudskim taksama Kantona Sarajevo – neslužbeni prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 36/14 i 23/16)

Icon
Zakon o porezu na promet nekretnina i prava Kantona Sarajevo

Zakon o porezu na promet nekretnina i prava Kantona Sarajevo - neslužbeni prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 23/05, 25/06, 41/08 i 15/18)