Ugovor o prodaji

Ugovor o prodaji je dvostranoobavezni ugovor kojim se jedna ugovorna strana (prodavaoc) obavezuju drugoj ugovornoj strani (kupcu) predati određenu stvar ili pribavi neko pravo, a kupac se obavezuje da prodavaocu plati cijenu.

Da bi ovaj ugovor proizvodio pravno dejstvo potrebno je da se ugovorne strane sporazume, najmanje o objektivno bitnim elementima ugovora, a to su predmet (stvar) i cijena. Predmet prodaje mogu biti stvari (pokretne i nepokretne stvari) i prava (npr. pravo vlasništva, autorsko pravo, pravo industrijskog vlasništva). Cijena je novčana protuvrijednost za predmet prodaje, te ona mora biti određena ili bar odrediva (što znači da u ugovoru postoji dovoljno podataka na osnovu kojih će se naknadno odrediti cijena).

Ugovor o prodaji je neformalan ugovor, osim kada se radi o prodaji nekretnine (čl. 455. Zakona o obligacionim odnosima). Ugovor o prodaji nepokretnih stvari mora biti zaključen u pismenoj formi, u suprotnom on ne proizvodi pravno dejstvo. U sva tri Zakona o notarima (Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta) propisano je da svi pravni poslovi, čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama, za svoju pravnu valjanost zahtijevaju notarsku obradu isprava.

Kako je ovaj ugovor je dvostranoobavezni ugovor to znači da obje ugovorne strane imaju obaveze i prava. Zakon reguliše slijedeće obaveze prodavaoca: predaja stvari, odgovornost za materijalne i pravne nedostatke (čl. 467. – 515.). Za razliku od prodavaoca kupac ima obavezu isplate cijene i preuzimanja predmeta prodaje (čl. 516. – 519.).

U Zakonu o obligacionim odnosima regulisano je i nekoliko ugovora o prodaji s posebnim pogodbama (čl. 527. – 551.), kao što su: prodaja s pravom preče kupovine, kupovina na probu, prodaja po uzroku ili modelu, prodaja sa specifikacijom, prodaja sa zadržavanjem prava vlasništva, te prodaja s obročnim otplatama cijene.

U nastavku možete pogledati i preuzeti primjer ugovora o prodaji stana, koji se nalazi u pdf formatu:

Ugovor o prodaji stana – primjer