Novi Zakon o prekršajima FBiH i Zakon o javnim nabavkama BiH

Legalist

Baza propisa je ažurirana sa novim Zakonom o prekršajima FBiH (Službene novine Federacije BiH, broj: 63/14), i sa novim Zakon o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 od 19.05.2014. godine).
U bazi propisa se nalazi i stari Zakon o javnim nabavkama koji će i dalje biti dostupan na ovom linku.

Zakonom o prekršajima FBiH definira se prekršaj, prekršajne sankcije, postupak prema maloljetnicima, zastara, prekršajni postupak, prekršajni nalog, zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, usmeni pretres, rješenje o prekršaju, žalba, povrat u pređašnje stanje, ponavljanje postupka, evidencija i brisanje sankcija, izvršenje kazni, kao i druga pitanja od značaja za prekršaje na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Zakonom o javnim nabavkama uređuje se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini. Utvrđuju se pravila za postupke javnih nabavki, i to na način da se definiraju prava, dužnosti, odgovornosti i pravna zaštita učesnika u postupku javne nabavke, te nadležnosti Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine i Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine. Postupak javne nabavke odnosi se na postupke nabavke robe, usluga ili radova koje provodi ugovorni organ ili sektorski ugovorni organ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.